Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Popis MobilChange > Serverové části > Základní serverové části > Obsah databáze >

Uložené procedury

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

knihaObecné

knihaRozhraní pro aplikace třetích stran

knihaPro MobilChange


 

Obecné

listspCreateNewUserUMSUM

listspDefaultValuesUMS

listspSyncPersonUpdate

listspSyncPersonDelete

listspUserLicenceAvailable

listspUserLicenceCanUse

listspNewSequenceID


 

spCreateNewUserUMSUM

Procedura spCreateNewUserUMSUM vytvoří nový záznam do tabulky UMS_USER. Volá spDefaultValuesUMS pro načtení default hodnot u parametrů s hodnotou NULL. Kontroluje aktuální stav licencí a v případě jejich vyčerpání novému záznamu licenci na daný produkt nepovolí přidat.

spDefaultValuesUMS

Procedura spDefaultValuesUMS vrací default hodnoty pro nový záznam tabulky UMS_USER; typicky (pokud existuje) je to záznam s [ID] = 1 (což odpovídá [EMAIL] = '*new*'); významy a názvy parametrů kopírují významy a názvy sloupců UMS_USER.

spSyncPersonUpdate

Procedura spSyncPersonUpdate synchronizuje UMS_USER dle potřeb DS Search.

Hledá záznam se stejným [EMAIL] a na ten aplikuje UPDATE. Pokud záznam nenajde, zakládá nového uživatele pomocí spCreateNewUserUMSUM.

spSyncPersonDelete

Procedura spSyncPersonDelete odstraňuje záznam z UMS_USER dle potřeb DS Search

Hledá záznam s [EMAIL] = @EMAIL a ten smaže. Pokud @EMAIL = NULL, hledá záznam(y) s [USER_ID] = @USER_ID a ten(ty) smaže.

spUserLicenceAvailable

Procedura spUserLicenceAvailable kontroluje počty licencí jednotlivých produktových komponent a vrací aktuální počet volných licencí.

spUserLicenceCanUse

Procedura spUserLicenceCanUse provádí kontrolu, zda má uživatel licenci k daným produktovým komponentám.

spNewSequenceID

Procedura spNewSequenceID slouží ke generování unikátních číselných identifikátorů (rostoucích od nuly výše). Je možné generovat čísla z různých na sobě nezávislých řad. Každá řada je identifikována unikátním jménem.

Aktuální stav číselných řad je uložen v tabulce UMS_SEQUENCES. Každá sekvence musí být předem založena (např. instalátorem UMS).

Rozhraní pro aplikace třetích stran

upozorneni_24Upozornění 1: Procedury MXGetMailData a MXConfirmMailData se musí volat střídavě tak, aby nedocházelo k načítání stejných zpráv z fronty.

upozorneni_24Upozornění 2: Pro správné použití databázového rozhraní je třeba nastavit generování zpráv do databáze (místo do ctl souborů) pro jednotlivé gatewaye (včetně aplikační gatewaye). To se nastavuje v aplikaci Konfigurátor DATASYS UMS ( MobilChange – Nastavení gateway a zde zvolit pro příslušnou gateway „Pouze do DB“).

 


listMXInsertMailIn

listMXInsertMailInApp

listMXGetMailData

listMXConfirmMailData


 

MXInsertMailIn

Procedura MXInsertMailIn slouží k vložení odesílané SMS do fronty k odeslání (do tabulky MX_MAIL_IN).

MXInsertMailInApp

Procedura MXInsertMailInApp slouží k vložení odesílané SMS do fronty k odeslání (do tabulky MX_MAIL_IN). Jde o zjednodušenou verzi procedury MXInsertMailIn.

MXGetMailData

Procedura MXGetMailData vrátí sadu záznamů z tabulky MX_MAIL_OUT – příchozí zprávy. Tato procedura slouží aplikacím (gatewayím) pro příjem zpráv. Po zpracování dat musí aplikace potvrdit data zavoláním procedury MXConfirmMailData.

MXConfirmMailData

Procedura MXConfirmMailData slouží k potvrzení zpráv zpracovaných aplikací (gatewayí). Zprávy se nejprve načtou procedurou MXGetMailData a následně je třeba před novým voláním MXGetMailData zavolat MXConfirmMailData.

Pro MobilChange

listMXConfirmMailData

listMXCreateNewUser

listMXDeleteBankQueue

listMXGetAutoRecipient

listMXGetBankQueue

listMXGetMailData

listMXGetNextMultipartID

listMXGetRuleID

listMXGetUserCreate

listMXCheckCounters

listMXInsertArchive

listMXInsertBankQueue

listMXInsertArchiveRecord

listMXInsertMailIn

listMXInsertMailInApp

listMXInsertMailOut

listMXInsertMessageIn

listMXInsertSmsSend

listMXInsertSmsSendLines

listMXMailOutCollector

listMXMessageInScrap

listMXMoveMailOut

listMXPostponeMessage

listMXProcessConfirmation

listMXRemoveSentMessage

listMXSetSmsAfterSendOK

listMXSmsSendCollector

listMXSmsSendScrap

listMXSmsTracker

listMXUpdateMailOutStatus

listMXGetArchiveSMS

listMXGetSmsInQueue

listMXDeleteSmsInQueue

listMXInsertSmsInQueue

listMXUpdateSmsInQueue

listMXUpdateSmsSendStatus

listMXSetUserId

listMXGetUserByIUserID

listMXGetEnabledCalendars


 

MXConfirmMailData

Procedura MXConfirmMailData slouží k potvrzení zpráv zpracovaných aplikací (gatewayí). Zprávy se nejprve načtou procedurou MXGetMailData a následně je třeba před novým voláním MXGetMailData zavolat MXConfirmMailData.

MXCreateNewUser

Procedura MXCreateNewUser zakládá nového uživatele v tabulce UMS_USER přes pohled MXUSER.

MXDeleteBankQueue

Procedura MXDeleteBankQueue odstraňuje záznamy z fronty. Volá se po zpracování záznamu. Tuto proceduru využívá ovladač O2 SMS Connector Plus.

MXGetAutoRecipient

Procedura MXGetAutoRecipient smaže vyexpirované automatické příjemce a vyhledá automatického příjemce pro dané tel. číslo.

MXGetBankQueue

Procedura MXGetBankQueue pro vybírání dat z fronty příchozích zpráv. Používá jí O2 SMS Connector Plus. Vrací záznam s nejmenším ID, jedná se o frontu FIFO.

MXGetMailData

Procedura MXGetMailData vrátí sadu záznamů z tabulky MX_MAIL_OUT – příchozí zprávy. Tato procedura slouží aplikacím (gatewayím) pro příjem zpráv. Po zpracování dat musí aplikace potvrdit data zavoláním procedury MXConfirmMailData.

MXGetNextMultipartID

Procedura MXGetNextMultipartID slouží k zjištění ID pro jednotlivé dílky odesílané vícedílné sms.

MXGetRuleID

Proceduru MXGetRuleID volá směrovač odchozích zpráv pro zjištění ID buď počátečního nebo následujícího (při přesměrování) pravidla.

MXGetUserCreate

Procedura MXGetUserCreate varcí informace o uživateli, případně se uživatele pokusí založit. Parametry odpovídají sloupcům v pohledu MXUSER.

MXCheckCounters

Procedura MXCheckCounters kontroluje při odesílání zpráv limit uživatele a linek.

MXInsertArchive

Procedura MXInsertArchive vkládá záznam v tabulce MX_ARCHIVE. Pokud záznam pro danou sms existuje, vloží záznam pouze do MX_ARCHIVE_RECORDS pomocí procedury MXInsertArchiveRecord. Parametry odpovídají sloupcům v tabulkách.

MXInsertBankQueue

Procedura MXInsertBankQueue pro vložení záznamu (Packu) do fronty. Využívá ji ovladač O2 SMS Connectoru Plus a vkládá do fronty celé packy serializované do XML.

MXInsertArchiveRecord

Procedur MXInsertArchiveRecord vkládá záznam do tabulky MX_ARCHIVE_RECORDS. Je volaná z MXInsertArchive.

MXInsertMailIn

Procedura slouží k vložení odesílané sms do fronty k odeslání (do tabulky MX_MAIL_IN). Interně ji používá kernel při importu z CTL souborů.

MXInsertMailInApp

Procedura MXInsertMailInApp slouží k vložení odesílané sms do fronty k odeslání (do tabulky MX_MAIL_IN). Jde o zjednodušenou verzi procedury MXInsertMailIn.

MXInsertMailOut

Procedura MXInsertMailOut slouží k vkládání záznamů do tabulky MX_MAIL_OUT. Parametry odpovídají sloupcům v tabulce.

MXInsertMessageIn

Procedura MXInsertMessageIn slouží k vkládání záznamů do tabulky MX_MAIL_OUT. Parametry odpovídají sloupcům v tabulce. Ovladače vkládají příchozí sms do fronty pro směrovač pomocí této procedury. Procedura kontroluje počet již vložených dílků a nastavuje podle toho status pro směrovač.

MXInsertSmsSend

Procedura MXInsertSmsSend slouží k vkládání záznamů do tabulky MX_MAIL_OUT. Parametry odpovídají sloupcům v tabulce.

MXInsertSmsSendLines

Procedura MXInsertSmsSendLines slouží k vkládání záznamů do tabulky MX_MAIL_OUT. Parametry odpovídají sloupcům v tabulce.

MXMailOutCollector

Procedura MXMailOutCollector sbírá sms z MX_MAIL_OUT a přesouvá záznamy do MX_ARCHIVE. Proceduru volá MobilChange Kernel. Parametry odpovídají sloupcům v tabulce.

MXMessageInScrap

Procedura MXMessageInScrap označuje vytimeoutované vícedílné příchozí sms v tabulce MX_MESSAGE_IN. Je volaná interně mx kernelem.

MXMoveMailOut

Procedura MXMoveMailOut přesouvá příchozí zprávy do archívu. Je volaná interně MobilChange Kernelem. Parametry odpovídají sloupcům v tabulce.

MXPostponeMessage

U některých ovladačů nelze poslat zprávu rychle za sebou na stejné číslo – musí být mezi nimi nějaký timeout. Procedura MXPostponeMessage odloží odeslání zprávy pokud nastane tento případ.

MXProcessConfirmation

Procedura MXProcessConfirmation provede aktualizaci údajů o odesílané sms – čitač potvrzujích zpráv pro odeslané dílky zprávy a čitač doručenek.

MXRemoveSentMessage

Procedura MXRemoveSentMessage odstraňuje záznamy o odeslané sms.

MXSetSmsAfterSendOK

Procedura MXSetSmsAfterSendOK nastavuje statusy po úspěšném odeslání sms do SMS centra.

MXSmsSendCollector

Proceduru MXSmsSendCollector volá MobilChange Kernel pro přesun odeslaných zpráv do archivu.

MXSmsSendScrap

Procedura MXSmsSendScrap nastavuje stavy pro vytimeoutované odesílané zprávy (např. nepřišla doručenka v požadovaném limitu).

MXSmsTracker

Procedura MXSmsTracker vrací data pro zpracovávané sms pro zobrazování v UMS Archive Vieweru. Popis vracených sloupců je u prohledávaných tabulek.

MXUpdateMailOutStatus

Procedura MXUpdateMailOutStatus nastaví stav u příchozí zprávy, voláno interně MobilChange Kernelem.

MXGetArchiveSMS

Procedura MXGetArchiveSMS se používá ve funkcích pro aplikaci DoSms.

MXGetSmsInQueue

Procedura MXGetSmsInQueue slouží pro načítání záznamu z fronty příchozích zpráv.

MXDeleteSmsInQueue

Procedura MXDeleteSmsInQueue slouží smazání záznamu z fronty příchozích zpráv.

MXInsertSmsInQueue

Procedura MXInsertSmsInQueue vloží záznam do fronty příchozích zpráv

MXUpdateSmsInQueue

Procedura MXUpdateSmsInQueue aktualizuje záznam ve frontě příchozích zpráv (odloží zpracování na další CycleCount).

MXUpdateSmsSendStatus

Změna stavu zprávy. Procedura MXUpdateSmsSendStatus se volá z MXLineDBDriver metodou SetSmsStatus.

MXSetUserId

Procedura MXSetUserId zjišťuje a případně vygeneruje I_USER_ID danému uživateli. Používá se pro generování suffixu pro O2 ovladače.

MXGetUserByIUserID

Procedura MXGetUserByIUserID vrací EMAIL, GATEWAY, LANG, I_DISPLAY_NAME, DONT_SAVE_TEXT pro uživatele podle I_USER_ID. Hodnota DONT_SAVE_TEXT reflektuje případné dědění.

MXGetEnabledCalendars

Procedura MXGetEnabledCalendars vrací seznam UMS_CALENDAR_NAMES.ID, které mají v zadanou dobu pracovní čas.