Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ >

Definice pojmů

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

V následujícím je uveden slovník pojmů a zkratek, použitých v příručce, jejichž znalost je nutná pro pochopení obsahu (jednotlivé pojmy jsou řazeny abecedně).

poznamka_24Poznámka: Výklad některých pojmů byl převzat z Wikipedie (http://cs.wikipedia.org).

 

A

B

C

D

E

F

G

H

Ch

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Ř

S

Š

T

U

V

W

X

Y

Z

Ž

 

A

Active Directory

Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Microsoft Windows. Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře. Active Directory ukládá své informace a nastavení v centrální organizované databázi.

Adresářová služba Active Directory je rozšiřitelná a škálovatelná adresářová služba, která umožňuje efektivně uspořádat síťové prostředky.

ADO Connection String

V ADO Connection String jsou uloženy všechny relevantní informace, jako je uživatelské jméno, heslo, jméno serveru a další.

ADO.NET

Microsoft ActiveX Data Objects .NET představuje množinu tříd nabízejících služby pro přístup k datům a tvorbu databázových aplikací. Data jsou zde chápána převážně jako informace uložené v databázích. Ať již se jedná o data v databázích například na Microsoft SQL Serveru či data zpřístupněná přes OLE DB nebo XML. Mezi jeho přednosti patří především jednoduchý způsob použití, rychlost při zpracování a další. Stačí vytvořit spojení se serverem, s kterým je potřeba pracovat, pomocí zvoleného adaptéru a zadaného dotazu získat z databáze data a ta pak načíst do některé z připravených konstrukcí pro práci s daty z tabulek.

ADODB

ActiveX Database Objects. Databázové rozhraní.

Adresář aplikace Outlook

Adresář aplikace Outlook nevyžaduje použití účtu serveru Microsoft Exchange. Tento adresář se vytváří automaticky a obsahuje kontakty ve výchozí složce Kontakty, u kterých je uvedena buď e-mailová adresa, nebo faxové číslo. Tyto kontakty jsou zobrazeny v dialogovém okně Adresář po klepnutí na položku Kontakty v seznamu Adresář. Pokud aplikace Outlook používá účet serveru Exchange v režimu serveru Exchange s mezipamětí, je adresář aplikace Outlook také k dispozici v režimu offline.

Adresářové služby sítě Internet (LDAP)

Adresářové služby sítě Internet slouží k hledání e-mailových adres, které nejsou uvedeny v místním adresáři ani v podnikovém adresáři, jako je globální seznam adres. Adresář LDAP vyžaduje připojení k síti, které zajistí přístup k serveru LDAP.

ADS

Automatic Delayed Sending. Automatické nastavení odesílání faxů podle priority na určený čas. Například pro faxy s nízkou prioritou je vhodné nastavit odesílání v nočních hodinách, kdy je nižší

Aktivace

Během instalace DATAYS UMS je potřeba provést aktivaci. Aktivace je proces, při kterém jsou konkrétní licence v zákazníkově poukázce svázány s identifikátory konkrétních počítačů, na které bude produkt nainstalován. Tato informace o tom, na kterém stroji bude produkt provozován, je evidována v databázi aktivačního serveru. Při úspěšné aktivaci zákazník získá digitálně podepsaný aktivační soubor, který platnost aktivace potvrzuje. Na základě informací v tomto aktivačním souboru DATASYS UMS ověřuje platnost licence.

Při aktivaci musí instalátor DATASYS UMS komunikovat s aktivačním serverem. Instalátor předává aktivačnímu serveru požadavek na aktivaci, který obsahuje informace o tom, jaké licence v jaké poukázce je třeba aktivovat a na jakém počítači je třeba aktivovat. Aktivační server v případě platného požadavku vrací aktivační soubor potvrzující platnost aktivace.

V případě, že instalátor má možnost připojení do internetu, je komunikace mezi instalátorem a aktivačním serverem on-line a pro administrátora nejjednodušší. V případě, že připojení do internetu není k dispozici, je komunikace mezi instalátorem a aktivačním serverem zajištěna offline prostřednictvím XML souborů.

API

Application Programming Interface označuje v informatice rozhraní pro programování aplikací. Tento termín používá softwarové inženýrství v programování.

Aplikační gateway (Aplikační brána)

AT příkaz

AT příkazy jsou krátké sekvence, kterými se ovládají modemy. Příkazy jsou standardizovány a platí pro většinu modemů (tyto modemy se pak označují jako AT Hayes kompatibilní). Jednotlivé modemy ale můžou používat některé své nadstandardní příkazy, které u jiných zařízení nebudou fungovat.

Autentizace

Autentizace je proces ověření proklamované identity subjektu. Znamená ověřování pravosti, patří k bezpečnostním opatřením a zajišťuje ochranu před falšováním identity, kdy se subjekt vydává za někoho, kým není. Rozlišuje se autentizace entity (osoby, programu) a autentizace zprávy.

Autorizace

Proces autorizace označuje získání přístupu k informacím, funkcím a dalším objektům, který se skládá z:

autentizace subjektu (zjištění jeho identity);

vyhledání v seznamu oprávněných subjektů, jejich rolí a práv;

udělení oprávnění nebo odepření přístupu.

nahoru


 

B

BaID

Business Application Identifier (BaID) je telefonní číslo, na které bude uživatel odesílat SMS na  MobilChange server. Toto číslo je platné jen v rámci sítě O2 (identifikátor s tímto názvem se používá pouze pro ovladač O2 SMS Connector).

Blacklist

Jako blacklist (česky černá listina) se v oblasti počítačů a Internetu označují seznamy serverů (přesněji řečeno jejich IP adres), ze kterých není vhodné přijímat e-maily kvůli tomu, že často slouží k rozesílání spamu.

BMP

BMP (Microsoft Windows Bitmap) nebo také .DIB (device-independent bitmap), Windows Bitmap, Windows DIB, je počítačový formát pro ukládaní rastrové grafiky.

nahoru


 

C

CAPI

Common ISDN Application Programming Interface. Definice rozhraní mezi hardware (ISDN karta) a komunikačním software. Toto rozhraní umožňuje téměř úplnou nezávislost software na použitém hardware.

Case-sensitive

Záleží-li v nějakém prostředí na velikosti písmen, říká se mu case-sensitive (jelikož anglicky se malá písmena označují jako lower-case, velká jako upper-case, sensitive pak anglicky znamená citlivý). Naopak pokud nezáleží na tom, zda se použijí velká nebo malá písmena, mluví se o prostředí case-insensitive.

CLI

Příkazový řádek (zkratka CLI, anglicky Command Line Interface) představuje uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel s programy nebo operačním systémem komunikuje zapisováním příkazů do příkazového řádku. Na rozdíl od textového rozhraní a grafického uživatelského rozhraní nevyužívá myš ani menu a nedovede pracovat s celou plochou obrazovky (terminálu).

CNPAC

Czech Number Portability Administrative Center.

Základním posláním CNPAC je zajištění provozu celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla (RNPDB), která umožňuje telekomunikačním operátorům pevných a mobilních sítí přenositelnost telefonního čísla realizovat.

ContactSearch

Coversheet

Cookie (HTTP cookie)

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládá se do nich obsah „nákupního košíku“ v elektronických obchodech, uživatelské předvolby apod. Myšlenku cookies navrhl v 90. letech Lou Montulli, tehdy pracující u firmy Netscape Communications. Název cookie – sušenka asociuje zvyklost ze Spojených států nebo Velké Británie nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry.

CRM

Customer Relationship Management (řízení vztahů se zákazníky) je databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se též označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno.

CSID

Identifikace faxu (faxového přístroje). Každý faxový přístroj (případně každá linka faxového serveru) má nastavitelné identifikační číslo (CSID), kterým se "představuje" při komunikaci s jiným faxem. Většinou se jako CSID zadává faxové číslo v mezinárodním formátu (+420-2-5454545) nebo název organizace.

CSV

Comma-separated values (hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat. Soubor ve formátu CSV sestává z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny znakem čárka (,). Hodnoty položek mohou být uzavřeny do uvozovek ("), což umožňuje, aby text položky obsahoval čárku. Pokud text položky obsahuje uvozovky, jsou tyto zdvojeny.

Jelikož se v některých jazycích včetně češtiny čárka používá v číslech jako oddělovač desetinných míst, existují varianty, které používají jiný znak pro oddělování položek než čárku, nejčastěji středník, případně tabulátor. Variantu se středníkem (ale stále pod názvem CSV) používá např. Microsoft Excel v české verzi Microsoft Windows (řídí se oddělovačem zadaným v Místním a jazykovém nastavení).

CTL soubor

Doprovodný soubor, který v sobě obsahuje informace o SMS zprávě (kdo, kdy, kam, proč a jak zprávu posílá, jak je zpráva dlouhá, jak se má zobrazit apod.). Nezbytnou součástí CTL souboru je TXT soubor. CTL soubor představuje soubor řídících informací a jedna z jeho povinných položek odkazuje na TXT soubor, kde je v případě MobilChange samotný text SMS.

nahoru


 

D

Databáze

Databáze (neboli Datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

DataSMS

Služba umožňující na určené klienty doručit zprávu ze systému MobilChnage pomocí dat a PUSH notifikací.DataSMS určuje způsob, jakým je zpráva přenášena ("po internetu", tj. přes některou z podporovaných internetových služeb). DataSMS je v UMS od verze 5.19 a podpora jednotlivých internetových služeb se od té doby postupně rozšiřuje.

Datové zprávy

pojem datová zpráva určuje obsah přenášené zprávy (tj. že mimo textu obsahuje i netextová data)

DCOM

Distributed Component Object Model. Protokol definující interakci mezi komponentami a jejich klienty. V dnešních operačních systémech, jsou procesy chráněny před sebou navzájem. Klient, který potřebuje komunikovat s komponentou v jiném procesu nemůže volat tuto komponentu přímo, ale musí použít nějaká formu lokální komunikace poskytovanou operačním systémem. Když se klient a komponenta nachází na rozdílných strojích, DCOM jednoduše nahrazuje lokální komunikaci síťovým protokolem. Ani klient ani komponenta není informována, že spojení, které je právě spojilo je síťové spojení).

DIR

Direct Inbound Routing. Přímé směrování - funkce pobočkové telefonní ústředny umožňující posílat DTMF/PABX identifikaci volaného provolbového čísla pro "virtuální" linky na jednu fyzickou.

DMA

Direct Memory Access je způsob, kterým počítače umožňují hardwarovému subsystému přímý přístup do operační paměti, tzn. bez účasti procesoru. Pomocí DMA mohou počítače přenášet data mezi zařízeními a operační pamětí s podstatně menšími nároky na procesor. DMA používá mnoho komponent například řadiče disků, grafické karty, síťové karty nebo zvukové karty.

Doménové jméno

DTMF

Dual Tone MultiFequency. Tónová volba. Používá se na analogových spojích pro vysílání jednotlivých číslic volby. Číslice volby je vyjádřena jako kombinace dvou současně znějících čistých tónů přesných frekvencí. Celkem se jedná o 8 rozdílných frekvencí zkombinovaných do číslic 0 až 9, znaků #, * a doplňkových A, B, C, D. Tónová volba je rychlá (jedna číslice < 0,1s), spolehlivá a je možno ji přenášet již sestaveným spojením, a použít tak pro ovládání vzdálených zařízení.

 

nahoru


 

E

E-mailový klient

E-mailový klient (též nazývaný poštovní klient či Mail User Agent) je počítačový program, který slouží k přijímání či odesílání elektronické pošty. Takový program nejčastěji stahuje poštu přes protokol POP3 na lokální disk či přistupuje vzdáleně k poště skrze IMAP a umožňuje uživateli manipulaci s ní. Poštu pak umožňuje odesílat nejčastěji skrze protokol SMTP.

Exchange gateway

nahoru


 

F

FaxChange

Produktová komponenta produktu DATASYS UMS.

FaxChange přináší výkonný faxový server, který umožňuje přijímat a odesílat faxové dokumenty přímo v prostředí firemní elektronické pošty nebo jiných firemních aplikací. Řešení je velmi flexibilní a přizpůsobí se jakékoliv firmě či organizaci. Vyplatí se v malé firmě s několika uživateli, stejně jako ve velké organizaci s intenzivním faxovým provozem.

FaxMailing

Označuje odesílání jednoho faxu na větší počet adresátů.

fxLdapSync

fxLdapSync je aplikace synchronizující uživatelskou databázi FaxChange/MobilChange s LDAP serverem (tj. uživatelé musí být uloženi v databázi, ne v Active Directory).

Do databáze serveru FaxChange (MobilChange) přistupuje přes existující rozhraní fxODBC (ADO), musí být tedy nainstalována na stejném serveru, kde je spuštěn FaxChange (MobilChange).

Aplikace zjišťuje dle zadaného filtru seznam uživatelů na straně LDAP a podle nich zakládá, konfiguruje nebo maže uživatele v databázi FaxChange (MobilChange). O své činnosti může zapisovat zprávy do umsMonitoru (je nutné vložit do registru soubor umsmonitor.reg z instalačního adresáře) a odesílá výsledky mailem na zvolenou adresu.

Aplikaci lze spouštět ručně nebo v pravidelných intervalech libovolným task schedulerem, např. jako úlohu UMS Task Manageru.

FCM - Firebase Cloud Messaging je služba Googlu zzajišťující víceplatformní doručování zpráv na mobillní klienty.

nahoru


 

G

Gateway

Gateway (Brána) je v počítačových sítích uzel, který spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly.

Gateway musí vykonávat i funkci směrovače (routeru) a proto ji řadíme v posloupnosti síťových zařízení výše. Gateway například přijme z mobilní GSM sítě SMS zprávu a odešle ji do Internetu jako e-mail.

Pojem implicitní brána (anglicky default gateway) označuje směrovač (router), přes který se stanice dostanou do vnější sítě (tj. obvykle do Internetu). Oba významy jsou často nesprávně zaměňovány.

Aplikační gateway

Exchange gateway

UMS SMTP gateway (SMTP brána) je tvořena SMTP Receiver a SMTP Sender.

Globální seznam adres

Adresář Globální seznam adres lze zobrazit pouze v případě, že používáte účet serveru Microsoft Exchange. Globální seznam adres obsahuje jména a e-mailové adresy všech uživatelů v organizaci. Globální seznam adres se konfiguruje automaticky pro účet serveru Exchange. Tento adresář vytváří a udržuje správce serveru Exchange nebo správce sítě. Může také obsahovat e-mailové adresy pro externí kontakty, distribuční seznamy, konferenční místnosti a kancelářské vybavení. Jestliže v seznamu Adresář vyberete položku Všechny seznamy adres, budou ve složce Adresář zobrazeny dílčí sady globálního seznamu adres. Globální seznam adres je možné stáhnout a používat v režimu offline.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je mobilní datová služba přístupná pro uživatele GSM mobilních telefonů. Je označována jako „2.5G“, technologie mezi druhou (2G) a třetí (3G) generací mobilních telefonů. Poskytuje průměrnou rychlost datových přenosů používáním TDMA kanálů v GSM síti.

GSM

GSM (Globální systém pro mobilní komunikaci, původně však francouzsky Groupe Special Mobile) je nejpopulárnější standard pro mobilní telefony na světě.

GSM modem

GSM modem/karta pro datové propojení přes síť GSM.

GSM provider

Poskytoval GSM sítě.

nahoru


 

H

Hašovací funkce

Hašovací funkce je reprodukovatelná metoda pro převod vstupních dat do (relativně) malého čísla, které vytváří jejich jednoznačnou charakteristiku a je velmi obtížné najít taková data, která vyhovují požadovanému otisku (tzv. jednocestná funkce). Výstup hašovací funkce označujeme jako výtah, miniatura, otisk, fingerprint či hash (česky též někdy jako haš). Funkce je důležitou součástí kryptografických systémů pro digitální podpisy a často se též používá pro kontrolu integrity dat, k rychlému porovnání dvojice zpráv, indexování, vyhledávání apod.

HELP.i

DATASYS HELP.i je systém zákaznické podpory vhodný pro nasazení ve většině organizací. Uplatnění nalezne zejména v malých a středních podnicích. Může se jednat o interní zaměstnance a řešení jejich problémů např. s výpočetní technikou, technickými zařízeními v budově, ale i o koncového uživatele produktu, který má s daným produktem problémy a hledá řešení u svého dodavatele či servisní organizace. HELP.i nabízí automatizaci řídícího procesu pro zajištění kvality a dodávky obchodně důležitých služeb. Je-li mezi uživatelem a poskytovatelem služby smluvně dohodnuta úroveň (měřitelné parametry) služby (SLA), může řídící proces automaticky sledovat, zda je úroveň služby dodržována.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML.

V současné době je používán i pro přenos dalších informací. Pomocí rozšíření MIME umí přenášet jakýkoli soubor (podobně jako e-mail), používá se společně s formátem XML pro tzv. webové služby (spouštění vzdálených aplikací) a pomocí aplikačních bran zpřístupňuje i další protokoly, jako je např. FTP nebo SMTP.

HTTP používá jako některé další aplikace tzv. jednotný lokátor prostředků (URL), který specifikuje jednoznačné umístění nějakého zdroje v Internetu.

HTTPS

HTTPS je v informatice nadstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany. HTTPS používá protokol HTTP, přičemž přenášená data jsou šifrována pomocí SSL.

nahoru


 

CH

nahoru


 

I

IBM Lotus Notes/Domino

IBM Lotus Notes/Domino je technologie typu klient server, kde aplikace je obvykle umístěna na serveru a klient s touto aplikací komunikuje. Přístup k aplikaci je nativním protokolem nebo internetovým protokolem. Nativní komunikační protokol NRPC (Notes Remote Procedure Call) je použit pro komunikaci mezi serverem Domino a klientem Notes a vzájemně mezi Domino servery. Serverová část se nazývá IBM Lotus Domino a klientská část IBM Lotus Notes.

Identifikátor zprávy

Označení zprávy. Unikátní a neměnný identifikátor zprávy.

IIS

Microsoft Internet Information Services je balík síťových služeb, pomocí kterých lze provozovat vlastní WWW či FTP serverové služby, SMTP či NNTP servery, ...). Službu IIS nainstalujete ve Windows pomocí záložky Přidat nebo odebrat součásti systému na kartě Přidat či odebrat programy.

IMAP

Internet Message Access Protocol je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 vyžaduje IMAP trvalé připojení (tzv. on-line), avšak nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledávání na straně serveru a podobně). V současné době se používá protokol IMAP4.

Internetová doména

Internetová doména (doménové jméno) je jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu. Příkladem doménového jména je www.example.com.

IP

IP (anglicky Internet Protocol) je datový protokol používaný pro přenos dat přes paketové sítě. Tvoří základní protokol dnešního Internetu. V současné době je nejrozšířenější verze IPv4, která používá 32bitové adresy zapsané dekadicky po jednotlivých oktetech (osmicích bitů), například 192.168.0.1. Z důvodu nedostatku IP adres bude nahrazen protokolem IPv6, který používá 128bitové IP adresy.

IP adresa

IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol.

IrDA

IrDA je komunikační infračervený port vytvořený konsorciem IrDa (Infrared Data Association), které popisuje bezdrátovou komunikaci pomocí infračerveného světla. IrDA definuje standardy koncových zařízení a protokolů, pomocí kterých zařizuje komunikaci. IrDA byl vytvořen pro komunikaci s přenosnými (mobilními) zařízeními bez nutnosti použití komunikačního kabelu.

ISDN

ISDN je zkratka z anglického termínu Integrated Services Digital Network, český název pro tuto síť je Digitální síť integrovaných služeb.

Dnešní telefonní sítě jsou založeny na digitálních telefonních ústřednách a přenosové cesty mezi ústřednami jsou také plně digitalizovány. Poslední analogová část sítě tak zůstává účastnická přípojka. Tedy poslední část od ústředny k telefonnímu přístroji (modemu, faxu atd.) účastníka. ISDN nabízí plně digitální přenos až k účastníkovi (A/D a D/A převod signálu se odehrává přímo v koncovém přístroji). ISDN dále nabízí možnost komunikovat pomocí jedné digitální účastnické přípojky pomocí hlasu, textu a obrazu.

IVR

Interactive Voice Response - Interaktivní hlasová odezva. Systém využívaný v telekomunikačních službách, určený ke komunikaci se zákazníkem. Jedná se o předdefinované hlasové segmenty určené ke zjištění základních údajů a zodpovězení základních dotazů - složitější dotazy se směrují na operátora.

nahoru


 

J

JAVA

Java je objektově orientovaný programovací jazyk, který vyvinula firma Sun Microsystems.

Java je jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě. Díky své přenositelnosti je používán pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje čipovými kartami (platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), aplikace pro desktopové počítače (platforma Java SE) až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE). Tyto technologie se jako celek nazývají platforma Java. Dne 8. května 2007 Sun uvolnil zdrojové kódy Javy a Java je dále vyvíjena jako open source.

JDBC

Java Database Connectivity je API pro programátory v programovacím jazyku Java, které definuje jednotné rozhraní pro přístup k relačním databázím. JDBC je součástí Javy SE (Standard Edition) od JDK 1.1. Pro přístup ke konkrétnímu databázovému serveru je potřeba JDBC ovladač, který poskytuje tvůrce databázového serveru.

nahoru


 

 

K

Krycí stránka (Coversheet)

Před vlastní text zprávy je faxovým serverem přidána takzvaná krycí stránka (coversheet). Ta obsahuje informace o odesilateli a adresátovi faxu, případně další (subjekt zprávy atd). Podle krycí stránky jsou například faxy tříděny na straně příjemce (sekretářka je rozděluje do schránek jednotlivých uživatelů).

nahoru


 

L

LAN

Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť) označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy). Přenosové rychlosti jsou vysoké, řádově Gb/s. Nejrozšířenějšími technologiemi v dnešních LAN sítích jsou Ethernet a Wi-Fi.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru. Podle tohoto protokolu jsou jednotlivé položky na serveru ukládány formou záznamů a uspořádány do stromové struktury (jako ve skutečné adresářové architektuře). Je vhodný pro udržování adresářů a práci s informacemi o uživatelích (např. pro vyhledávání adres konkrétních uživatelů v příslušných adresářích, resp. databázích).

Licence

Log

Log nebo také žurnál je název pro záznam nebo soubor záznamů (často soubory s příponou .log), které si některé programy vytvářejí pro ukládání informací o své činnosti a běhu. Logy slouží při zpětné analýze k rozpoznání, zda došlo k nějaké chybě a pakliže ano, pak pomáhají určit, k jaké chybě došlo a proč. Mohou také obsahovat informace o tom, jak a kým byla daná aplikace či služba využívána.

LogBackup

Aplikace pro zálohu souborů. Aplikace je napsána jako konzolová, aby bylo možné její periodické spouštění pomocí UMS Task Manageru.

Login

Pojem login (z anglického log in), případně sign in označuje v počítačové terminologii proces přihlášení k účtu (tedy autentizaci) pomocí uživatelského jména a zpravidla hesla nebo certifikátu. Ekvivalentně pojem logout, případně logoff či sign out označuje proces odhlášení.

Lotus Notes

nahoru


 

M

Microsoft .NET Framework

Balíček Microsoft .NET Framework obsahuje vše potřebné ke spuštění aplikací vyvinutých pro prostředí Microsoft .NET. Takové programy totiž ke svému spuštění potřebují mít nainstalovány knihovny tohoto prostředí, a to právě zaručí tento balík.

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server je softwarový produkt společnosti Microsoft, který slouží pro výměnu e-mailových zpráv a sdílení zdrojů. Tvoří jeden ze základů portfolia Microsoftu v oblasti nabídky firemních systémů. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří příjem a odesílání poštovních zpráv, správa kalendáře a kontaktů, sdílení veřejných složek, možnost přístupu do poštovních schránek přes webové rozhraní, přístup k systému pomocí mobilních zařízení a vlastnost datového úložiště.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook (též psaný jako Outlook či Microsoft Office Outlook) je osobní organizér od společnosti Microsoft, který je standardně součástí Microsoft Office. Obsahuje klienta elektronické pošty, vedení kontaktů, organizaci času, úkolů, poznámek a deník. Produkt je k dispozici i jako samostatná aplikace a často je nasazován ve spolupráci s Microsoft Exchange pro firmy vyžadující sdílení pošty a organizaci schůzek.

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server patří již léta k velmi populárním a výkonným databázovým serverům.

Jako systém řízení báze dat tvoří databázovou vrstvu (data management tier, zadní vrstvu nebo back-end) aplikací podnikových informačních systémů strategického významu. Jeho nasazení jako databáze pro interaktivní internetové aplikace je též běžné.

Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

Tato verze Express je plnohodnotný Microsoft SQL Server bez omezení počtu uživatelů.

Má však následující omezení:

Velikost SQL databáze je omezena na 4 GB diskového prostoru (nepočítá se do ní žurnál neboli LOG soubor SQL databáze).

Verze Express „umí" využít maximálně 1 procesor a 1 GB operační paměti serveru (ostatní prostředky serveru nevyužije, ale samozřejmě funguje).

Microsoft Windows Installer

Microsoft Windows Installer je služba pro instalaci a konfiguraci aplikací. Tento balíček verze 3.1 v2 představuje aktualizaci této služby, a to pro Windows 2000 SP3 a SP4, Windows XP včetně SP1, SP2 jakož i pro Windows Server 2003. Windows Server 2003 SP1 tuto aktualizaci již obsahuje, stejně jako Windows XP SP3. Windows Vista obsahují Microsoft Windows Installer verze 4.0.

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package

Balík obsahující knihovny Visual C++ nutné pro běh aplikace vytvořené v Visual C++ na počítači, kde není instalováno vývojové prostředí Visual C++ 2005.

Mobile Connection for Outlook (MCfO)

SMS aplikace umožňující práci s MS Outlook z mobilního telefonu přes SMS zprávy.

Mobile Connection for Lotus Notes (MCfN)

SMS aplikace umožňující práci s Lotus Notes z mobilního telefonu přes SMS zprávy.

MobilChange

Produktová komponenta produktu DATASYS UMS.

MobilChange nabízí propojení SMS zpráv s databázemi, archivy a dalšími způsoby komunikace ve firmě již běžně používanými. Umožňuje posílat a přijímat SMS z mobilního telefonu přímo v prostředí firemní elektronické pošty. Vytváří aplikace využívající pro přenos informací SMS zprávy. Díky možnosti okamžitě a strukturovaně reagovat získá firma významnou konkurenční výhodu.

MobilChange Databázový konektor

MobilChange Databázový konektor (MobilChange Database Connector - MxDbConnector) je MobilChange aplikace, která načítá SMS ze zákaznické databáze a předává je MobilChange k odeslání.

Aplikace je volitelnou částí instalace MobilChange Enterprise.

MobilChange Kernel

MobilChange Kernel je spustitelný program, který zajišťuje následující funkce:

Inicializuje logování.

Inicializuje připojení k databázi.

Provádí kontrolu licencí.

Inicializuje připojení k CNPAC (jestliže je připojení povoleno).

Zajišťuje doručování příchozích SMS běžnému (email) uživateli.

Zajišťuje doručování příchozích SMS aplikacím.

Provádí odesílání SMS.

Normalizuje telefonní čísla.

MSISDN

MSISDN je zkratka z anglického termínu Mobile Station International Subscriber Directory Number. Jedná se o unikátní číslo přidělené mobilním operátorem pro SIM kartu v mobilní síti GSM nebo UMTS.

Z pohledu uživatele jde o telefonní číslo SIM karty jeho mobilního telefonu. Většinou se uvádí v mezinárodním formátu s mezinárodním přestupným znakem, například pro české MSISDN je to +420xxxxxxxxx (přestupný znak + nebo 00, ale není součástí MSISDN). MSISDN lze také uvádět v národním formátu, tedy jako xxxxxxxxx. NA některých linkách je možno využít textovou formu MSISDN ( 1-11 znaků malé/velké abecedy, čísel a '+' a '_' )  Pro použití textového identifikátoru je v MobilChange vyžadována licence pro každý konkrétní text.

mxAdvSMS

Aplikace mxAdvSMS slouží jak pro odesílání běžných textových zpráv, tak pro odesílání loga operátora, CLI ikon, obrázkových SMS, nastavení WAPu a vyzváněcích melodií. V současné době lze tyto typy zpráv odesílat na telefony Nokia, nastavení WAPu i na vybrané Ericssony.

nahoru


 

N

Náhled faxu

Při konverzi dokumentů na straně serveru se mohou do faxu zanést nepřesnosti dané například tím, že na serveru není nainstalované stejné písmo, jako u klienta. Proto je fax po konverzi do faxového obrázku odeslán zpět klientovi (náhled faxu). Uživatel si fax prohlédne a dá souhlas k jeho odeslání (nebo jej zruší).

Nákladové středisko

Nákladová střediska (někde označována jako účtovací skupiny) představují základní jednotky řízení nákladů. Jsou vložena do celkové organizační struktury společnosti. Na nákladových střediscích se režijní náklady evidují a dále zúčtují pomocí interních technik zúčtování. Na nákladová střediska se soustřeďují náklady. Lze je sledovat podle oblastí odpovědnosti, prostorových a zúčtovacích technických hledisek.

Normalizér telefonních čísel

(Normalizátor telefonních čísel, Phone Normalizer) - Rozhraní pro manipulaci s telefonními čísly.

Postup normalizace:

Odstraní všechny mezery (i uprostřed řetězce).

Pokud číslo začíná na +, odstraní + a zbytek vrátí.

Jestliže číslo začíná na 00, odstraní 00 a zbytek vrátí.

Pokud je číslo dlouhé 9 znaků, doplní prefix státu a vrátí.

V ostatních případech vrátí číslo beze změny.

nahoru


 

 

O

O2 SMS Connector

Tento typ driveru se liší od běžných GSM modulů a proto vyžaduje jiné konfigurační údaje. Před instalací musíte mít aktivní službu O2 SMS Connector a funkční připojení do internetu protokolem HTTPS (port 443). Připojení může být přímé nebo přes proxy, avšak proxy nesmí být autentikovaná.

OCR

Optical Character Recognition. SW technologie pro převod tištěného/psaného textu z papíru do počítače (soubor).

nahoru


 

Q

nahoru


 

P

PABX

Private Automatic Branch eXchange. Pobočková telefonní ústředna.

PBX

Private Branch eXchange. Pobočková telefonní ústředna.

PDF

Portable Document Format (Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v Acrobatu od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF). Prohlížení je snazší, existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je oficiální prohlížeč mateřské firmy Adobe Reader. PDF soubory mají příponu .pdf popřípadě .PDF.

Plugin

Zásuvný modul neboli plugin, také plug-in (neologismus vytvořený z anglického slovesa to plug in – zasunout) je software, který nepracuje samostatně, ale jako doplňkový modul jiné aplikace a rozšiřuje tak její funkčnost.

Plugin obvykle využívá připraveného rozhraní aplikace zvaného API. Mnoho programů nabízí programátorům možnost použít jejich API (aplikační rozhraní), s možností rozšířit funkčnost nabízeného programu.

POP3

Post Office Protocol version 3 je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP připojení.

POP3 je výhodný pro uživatele, kteří mají časově omezené připojení k Internetu (jako je např. telefonní připojení). Zprávy si ze svého poštovního serveru pouze stáhnou, odpojí se a můžou si číst doručené emaily libovolně dlouho a být při tom offline (odpojen od Internetu).

Poštovní klient

Poukázka a licence

Zákazník je vlastníkem poukázky, která definuje, jaké produkty a komponenty a v jakých konfiguracích si zákazník zakoupil. Nároky na provozování jednotlivých produktů, které tvoří obsah poukázky, se nazývají licence. Každá licence opravňuje k provozování právě jednoho produktu. Souhrn licencí jednoho zákazníka je poukázka.

Poukázka je reprezentována svým jménem a heslem. Přesný obsah poukázky je uložen primárně v databázi aktivačního serveru v DATASYSu, ale je možné ji vytisknout i na papír, aby dostal zákazník něco hmotného. Také je možné uložit ji do XML souboru, který se používá při off-line instalacích.

Protokol PPP

Point-to-Point Protocol je protokolem datové vrstvy. Díky jeho podpoře pro synchronní i asynchronní přenos se stal standardem pro komunikaci na sériových linkách a hlavně v sítích ISDN. Protokol PPP obsahuje protokol LCP (Link Kontrol Protocol), který se stará o vytvoření, správu a ukončení připojení. Nežli je připojení uskutečněno, je zapotřebí odsouhlasit určité parametry. Mezi ty hlavní patří: ověření, detekce chyb, komprimace a vícelinkový protokol Multilink PPP.

Proxy server

Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem (serverem), překládá klientské požadavky a vůči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět na klienta. Může se jednat jak o specializovaný hardware, tak o software provozovaný na běžném počítači. Proxy server odděluje lokální počítačovou síť (intranet) od Internetu.

Aplikační proxy je server speciálně určený pro určitý protokol nebo aplikaci. Proxy server může analyzovat obsah komunikace, případně ji pozměňovat (např. odstraňování reklam z http požadavků, blokování webových stránek podle obsahu a podobně) nebo ukládat požadavky do vyrovnávací paměti (cache), ze které mohou být při opakovaném požadavku odpovědi poskytnuty rychleji.

Příkazový řádek

Příkazy jazyka SQL

Příkazy jazyka SQL obecně umožňují úplnou kontrolu nad systémem řízení báze dat.

nahoru


 

R

RAS

Remote Access Service slouží ve Windows NT k připojení pomocí modemů (běžných i pevné linky) k jinému Windows NT systému nebo obecně k místu umožňujícím připojení PPP protokolem.

Regulární výraz

Regulární výraz (regexp, z angl. Regular Expression) umožňuje zadat podstatně složitější výraz a hlavně najít jeho části a ty pak použít v dalším zpracování.

Rendering

Rendering je tvorba reálného obrazu na základě počítačového modelu, nejčastěji 3D. Rendering obsahuje v závislosti na softwaru mnoho parametrů a nastavení, kterými lze ovlivnit konečný vzhled scény.

RNPDB

RNPDB představuje jednotnou databázi, na kterou se mohou obrátit všichni provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí, aby zjistili, zda bylo určité číslo přeneseno, ke kterému provozovateli bylo toto číslo přeneseno a který provozovatel toto číslo předává.

RNPDB se nepoužívá pro zpracování volání nebo pro dotazování v reálném čase. Používá se jako prostředek pro aktualizaci jednotlivých databází pracujících v režimu reálného času, které jsou používány všemi provozovateli v České republice pro přenositelnost čísla.

RPC

Remote Procedure Call (vzdálené volání procedur) je technologií dovolující programu vykonat proceduru, která může být uložena na jiném místě, než je umístěn sám volající program.

RTF

Rich Text Format je Microsoftem vyvinutý, na platformě nezávislý formát souboru pro uložení textu, který obsahuje co největší množinu formátovacích příkazů.

nahoru


 

Ř

nahoru


 

S

Sériový port

Sériový port (nebo sériová linka) se používá jako komunikační rozhraní osobních počítačů a další elektroniky. Umožňuje propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou zařízení, tzn. že jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány postupně za sebou (v sérii) po jediném vodiči podobně jako u síťové technologie Ethernet nebo rozhraní USB.

SIM karta

SIM karta (SIM je zkratka z anglického Subscriber Identity Module) je účastnická identifikační karta, která slouží pro identifikaci účastníka v mobilní síti.

SIM Toolkit

SIM Toolkit je aplikace uložená na kartě SIM. Umožňuje pohodlně z nabídky telefonu ovládat informační služby operátora.

SIP

Session Initiation Protocol (česky protokol pro inicializaci relací) je internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii.

Směřování (přijatého) faxu

Pokud FaxChange přijme fax, je jejím úkolem doručit ho do mailboxu správného uživatele. Podle dostupných informací o faxu a podle nastavení v UMS User Manageru FaxChange zvolí e-mail, na který bude fax doručen.

SMS

Služba krátkých textových zpráv (zkratka SMS z anglického Short Message Service) je název pro službu dostupnou na většině digitálních mobilních telefonů. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet. Délka jednodílné zprávy v GSM kódování je omezena na 160 znaků. Vícedílná SMS zpráva v GSM kódování může mít až 255 částí po 153 znacích.

Technologickým nástupcem SMS jsou zprávy MMS, které umožňují posílat i multimediální obsah.

SMSInfo

Aplikace SMSInfo je nadstavbový modul pro MobilChange pro hromadné rozesílání SMS na definované skupiny příjemců.

Aplikace umožňuje rychle oslovit definovanou skupinu adresátů pomocí SMS zprávy. Lze odeslat SMS zprávu najednou i velkému počtu adresátů a ihned je možné dostat informaci, kdy byla či nebyla SMS zpráva konkrétnímu adresátovi doručena.

Aplikace nepotřebuje žádnou instalaci na klientském počítači. Pracuje v prostředí webového prohlížeče a tím pádem je snadno přístupná každému uživateli v lokální síti.

Samozřejmostí je nastavení přístupových oprávnění pro jednotlivé části aplikace.

Lze vytvářet reporty o tom, kdy a komu byly zprávy doručeny.

SMS Reminder

SMS Reminder umožňuje uživatelům mobilních telefonů, využívajících poštovní server MS Exchange, upozorňování na blížící se události, které mají zaznamenané ve svém kalendáři.

SMSC

Short Message Service Centre - Centrum pro krátké textové zprávy.

SMPP

Short Message Peer-to-Peer  – Komunikační protokol definovaný organizací SMPP. Jeden ze  standardních nativních protokolů pro komunikaci se SMS Centrem mobilního operátora.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi přepravci elektronické pošty (MTA). Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem; zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP.

SMTP gateway

SMTP Receiver

SMTP Sender

SOAP

Simple Object Access Protocol je protokolem pro výměnu zpráv založených na XML přes síť, hlavně pomocí HTTP.

Formát SOAP tvoří základní vrstvu komunikace mezi webovými službami a poskytuje prostředí pro tvorbu složitější komunikace.

Existuje několik různých druhů šablon pro komunikaci na protokolu SOAP. Nejznámější z nich je RPC šablona, kde jeden z účastníků komunikace je klient a na druhé straně je server. Server ihned odpovídá na požadavky klienta.

Správce serveru FaxChange

Uživatel s úplným oprávněním, který může provádět změny v nastavení. Dostává zprávy o běhu FaxChange a nedoručitelné faxy.

SQL

Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk) je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích.

SSL

Secure Sockets Layer, SSL (doslova vrstva bezpečných socketů) je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících

Streaming

Streaming je technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem.

Syntax

V informatice syntaxe označuje pravidla pro zápis formálního jazyka (například programovacího). Syntax popisuje význam jednotlivých znaků a skupin znaků, například jak může vypadat název proměnné nebo funkce (pokud je jazyk má), určuje, kde se může objevit jaký speciální znak či klíčové (rezervované) slovo - tedy slovo se zvláštním významem.

nahoru


 

Š

nahoru


 

T

TAPI

Aplikační rozhraní v Microsoft Windows. Standard podporovaný řadou aplikací kancelářského charakteru (MS Office, Outlook, Lotus Notes, a řada dalších profesionálních produktů). Standard je orientovaný na pracovní stanici, aplikace klientů mezi sebou už musí spolupracovat samostatně (přes LAN). Výhodou je jednoduché a rychlé nasazení i velmi rychlé programování specifických aplikací pomocí standardních i vysokoúrovňových vývojových nástrojů Windows (od C++, přes VB, VBS až po MS Outlook VB a nástroje MS Excelu a MS Accessu, případně i JavaScript apod.). Každý výrobce telefonních zařízení dodá svůj řadič se standardním rozhraním (obdobně jako jsou dodávány s tiskárnou řadiče k tiskárně).

TCP protokol

Transmission Control Protocol je jedním ze základních protokolů sady protokolů Internetu, konkrétně představuje transportní vrstvu. Použitím TCP mohou aplikace na počítačích propojených do sítě vytvořit mezi sebou spojení, přes které mohou přenášet data. Protokol garantuje spolehlivé doručování a doručování ve správném pořadí. TCP také rozlišuje data pro vícenásobné, současně běžící aplikace (například webový server a e-mailový server) běžící na stejném počítači.

TIFF

Tag Image File Format je jeden ze souborových formátů pro ukládání rastrové počítačové grafiky. Formát TIFF tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. TIFF je složitější formát oproti jiným formátům pro ukládání rastrové grafiky. TIFF umožňuje jako jeden z mála grafických formátů vícestránkové soubory a proto se často používá například pro ukládání přijatých faxů přijatých pomocí počítače a ISDN karty či faxmodemové karty.

T-Mobile SMS Connect

Řešení společnosti T-Mobile umožňující obousměrnou komunikaci se všemi uživateli mobilních telefonů (i pevných sítí podporujících SMS), a to s kapacitou odesílání SMS kolem 30 SMS za minutu v případě obousměrného provozu.

nahoru


 

U

UAC

UAC (User Account Control) je bezpečnostní technologie poprvé představena v operačním systému Microsoft Windows Vista. Zvyšuje bezpečnost Microsoft Windows omezením oprávnění aplikacím na úroveň uživatele dokud administrátor nepotvrdí zvýšení práv aplikace. Pouze aplikace, kterým uživatel věří, dostanou vyšší oprávnění a malwaru je zabráněno obdržení oprávnění k poškození systému. Jinými slovy uživatelský účet může mít administrátorská oprávnění, ale aplikace pouštěné uživatelem nikoli. Pouze aplikace, u kterých bylo předem nastavena vyšší oprávnění, nebo ty které uživatel dočasně povolí na dotaz systému.

Účet služeb DATASYS UMS

Účet, pod kterým jsou spouštěny Windows služby DATASYS UMS.

UMS

DATASYS UMS (Unified Messaging System) představuje integrované komunikační řešení, zahrnující faxový server FaxChange a SMS server MobilChange.

UMS Archive Viewer

UMS Archive Viewer (Prohlížeč archivu DATASYS UMS) je webová aplikace sloužící pro zobrazení archivních záznamů z tabulek databáze UMS. Prozatím aplikace pracuje s archívy služeb MobilChange a FaxChange.

UMS CertifikateChecker

Aplikace UMS CertifikateChecker zjišťuje nainstalované SSL certifikáty a kontroluje jejich datum expirace. Pokud se blíží expirace SSL certifikátu, nastaví výstrahu. Pro posílání výstrah se používá UMS Alarm Reporter.

Aplikace je dostupná od 5.14. Aktuálně slouží pouze ke kontrole MobilChange certifikátů pro linky typu O2 SMS Connector, O2 bankovní connector (O2 SMS Connector Plus) a O2 Premium SMS.

UMS Configuration Tool

Nástroj UMS Configuration Tool (Konfigurátor DATASYS UMS) slouží ke konfiguraci produktových komponent UMS.

UMS Contact Search

UMS Contact Search (DsCssSrv, DsServer) poskytuje následující služby:

Udržuje informace o kontaktech načítaných z různých zdrojů (např. LDAP, databáze UMS, obecná databáze).

Vyhledává kontakty dle telefonního čísla, e-mailu apod.

Synchronizuje změny v kontrolovaných zdrojích do databáze UMS.

Zdroje pro vyhledávání a nastavení UMS Search:

ADO - Přístup především do databází přes ADO.

Lotus Notes.

LDAP - Přístup do LDAP včetně Active Directory.

MS Exchange - Přístup do veřejných složek a globálních adresářů Microsoft Exchange.

UMS Database Configurator

Aplikace UMS Database Configurator (Konfigurátor databáze DATASYS UMS) slouží k definování databázových profilů.

UmsLib.dll

Knihovna, ve které je společná funkcionalita pro všechny produkty UMS. Součástí je i UMS Alarm Reporter.

Implementované funkce:

Objekty pro práci s profily pro připojení k databázi, které jsou v registry v klíči HKLM\Datasys\Database.

Objekt pro kódóvání/dekódování.

Zasílání výstražných e-mailů administrátorovi.

V UmsLib tuto funkčnost zajišťuje třída AlarmReporter s metodami:

oSetAlarm - aplikace metodu volá při zpozorování vzniku alarmového stavu, metoda provede akce, které jsou pro daný alarm nakonfigurovány.

oResetAlarm - aplikace metodu volá při zpozorování zániku stavu, metoda provede akce, které jsou pro daný alarm nakonfigurovány.

UMS LogBackup

UMS LogBackup je aplikace určená pro zálohování, případně mazání logovacích souborů.

UMS Monitor

Nástroj UMS Monitor (Monitor stavů UMS produktů) slouží k sledování stavu produktových komponent.

UMS Outlook Forms 2010

UMS Outlook Forms 2010 je doplněk (Outlook add-in) pro Microsoft Office 2010, který zprostředkuje běh původních Outlook Forms s Outlookem 2010.

Doplněk obsahuje tyto části:

Outlook Forms 2010

Pro 64-bit verzi MS Office 2010 poskytuje částečnou náhradu za Outlook Forms pro FaxChange:

tlačítka Odeslat fax, Zrušit

oznámení Vaše volba...

náhled faxu (příloha TIFF, zvládá více stránek i více příloh)

Send Options 2010

Send Options 2010 přidává do Outlooku Možnosti odeslání MobilChange a Možnosti odeslání FaxChange.

FaxChange Message Monitor 2010

FaxChange Message Monitor 2010 kontroluje zprávy přijaté od FaxChange a nastavuje jim třídu zprávy (Message Class) tak, aby pro prohlížení a editaci zpráv byly použity odpovídající Outlook Forms pro FaxChange.  

UMS Dialer 2010

UMS Dialer 2010  umožňuje přes FaxChange a MobilChange odeslat faxy a SMS na faxová a mobilní čísla kontaktů z adresáře Outlooku.

UMS Remote Install Manager

UMS Remote Install Manager (Správce vzdálené instalace) je nástroj pro vzdálenou bezzásahovou instalaci UMS komponent na klientské počítače.

UMS Reporting

UMS Reporting je souhrnný název aplikace pro vytváření a zasílání UMS statistik běžící na platformě Pentaho BI Serveru. Program UmsReporting.exe pouze spouští Pentaho BI Server (v jehož prostředí UMS Reporting běží) v rámci UMS Task Manageru. Aktuálně pracuje pro UMS komponenty FaxChange a MobilChange (je volitelnou instalací verzí Enterprise).

UMS Service Account Configurator

Aplikace UMS Service Account Configurator (Konfigurátor účtu služeb  DATASYS UMS) umožňuje hromadné nastavení změn uživatelského účtu UMS pro všechny komponenty UMS.

UMS User Settings Configurator

Aplikace UMS User Settings Configurator (Konfigurátor uživatelských nastavení) je webová aplikace, která běžnému uživateli umožňuje provést některá základní nastavení produktových komponent produktu DATASYS UMS.

UMS SMTP Receiver

Aplikace SMTP Receiver (Přijímání SMTP) umožňuje odesílat zprávy z SMTP serveru přímo na server MobilChange/FaxChange bez nutnosti směrování do POP3 mailboxu. Dále umožňuje klientům či aplikacím odesílat zprávy přímo pomocí protokolu SMTP bez nutnosti komunikace s vlastním SMTP serverem.

UMS SMTP Sender

SMTP Sender (Odesílání SMTP) slouží pro odesílání e-mailů z UMS do firemního poštovního systému. Pokud UMS potřebuje odeslat email, vytvoří v určeném adresáři na disku CTL soubor. Tento soubor pak načte SMTP Sender a pošle firemnímu poštovnímu serveru.

UMS Task Configuration

Nástroj UMS Task Configurator (Konfigurátor úloh UMS) umožňuje řídit běh komponent spouštěných z prostředí UMS Task Manageru.

UMS Task Manager

UMS Task Manager (Správce úloh UMS) zajišťuje spouštění a ukončování serverových komponent UMS.

UMS User Manager

Aplikace UMS User Manger (Správce uživatelů DATASYS UMS) slouží ke správě uživatelů produktu UMS. Zároveň je určena k nastavení způsobu používání pro jednotlivé produktové komponenty UMS.

URL

Celým názvem Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdrojů“) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu.

URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit.

Jednotlivá pole v URL:

schéma, doménové jméno, port, specifikace souboru, parametry

Některá pole jsou nepovinná – buď nemají význam, nebo se předpokládá předdefinovaná hodnota, závislá např. na schématu (např. pro protokol HTTP je implicitní port 80), nebo na aplikaci (pro webový prohlížeč se předpokládá protokol HTTP).

nahoru


 

V

VoIP

Voice over Internet Protocol je technologie umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média prostupného pro protokol IP. Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoli jiného datového spojení.

nahoru


 

W

WAN

Wide Area Network je počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu). Největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet.

Sítě WAN jsou využívány pro spojení lokálních sítí (LAN) nebo dalších typů sítí, takže uživatelé z jednoho místa mohou komunikovat s uživateli a počítači na místě jiném.

WAP

Wireless Application Protocol je systém pro zajištění provozu elektronických služeb na mobilních telefonech.

WAP Connection for Outlook

Přístup do MS Exchange přes WAP.

WapPush

WapPush zpráva je SMS zpráva odkazující na nějaké URL s dalším obsahem (zvonění, logo, hra, obsah MMS…).. Tímto způsobem můžete odesílat na mobilní telefony aplikace, obrázky, melodie a hry.

WAV

WAV je zkratka a běžně používaná přípona pro Waveform Audio Format. Tento zvukový formát vytvořily firmy IBM a Microsoft pro ukládání zvuku na PC.

Přestože je možné ukládat do WAV souboru zvuk komprimovaně, většinou se používá nekomprimovaný zvuk v pulzně kódové modulaci. Stejným způsobem je uložen zvuk na Audio CD, což umožňuje snadný převod mezi těmito formáty.

WebService pro Outlook Mobile Service

WebService pro Outlook Mobile Service je provider pro nativní odesílání SMS z Microsoft Outlook 2007.

5.9 Aplikace je volitelnou součástí instalace UMS je od verze 5.9 UMS.

Windows Script

Windows Script 5.6 představuje balík nutný pro běh instalace UMS v prostředí Windows 2000. Balík obsahuje modul Microsoft® Windows® Script obsahující jazyk Visual Basic® Script Edition (VBScript) verze 5.6, jazyk JScript® verze 5.6, součásti Windows Script Components, modul Windows Script Host 5.6 a modul Windows Script Runtime verze 5.6.

WwwSms

WwwSms (Zasílání SMS zpráv) je komponenta umožňující odesílání SMS zpráv přes WWW rozhraní.

nahoru


 

X

XML

eXtensible Markup Language (česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat.

Jazyk je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí. Prezentace dokumentu (vzhled) se potom definuje pomocí kaskádových stylů. Další možností je pomocí různých stylů provést transformaci do jiného typu dokumentu, nebo do jiné struktury XML.

XML-RPC

XML-RPC je protokol, s jehož pomocí lze velice jednoduše provádět vzdálené volání procedur. XML-RPC nepřineslo do světa vzdáleného volání procedur novou technologii. Jedná se totiž o soubor pravidel, které pouze říkají, jak použít již funkční a dokonce standardizované technologie pro potřeby RPC. Data jsou zapouzdřena pomocí značkovacího jazyka XML  a přenášena díky protokolu HTTP. Taková koncepce umožňuje aplikacím, napsaných v různých programovacích jazycích, komunikaci mezi různými počítačovými architekturami a jejich operačními systémy.

XML-RPC port

Port komunikačního protokolu XML-RPC.

nahoru


 

Z

nahoru


 

Ž

nahoru