Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Instalace MobilChange™ > Instalace serveru >

Obecná pravidla instalačního programu

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

listKlientské komponenty

listNastavení logování

listOvěřování zadaných údajů

listKontrola nezbytných předpokladů

knihaChování při selhání instalační operace

listChování při chybách zjištěných při testování konfigurace instalace

listAsynchronní spouštění dlouhotrvajících operací z konfiguračních formulářů

listOdstranění nedoinstalovaných komponent

listPředčasné ukončení instalace


 

Klientské komponenty

Klientské komponenty se na server neinstalují. Pouze se na příslušné místo nakopírují balíčky, aby je mohl využít UMS Remote Install Manager.

Nastavení logování

Instalační program nastavuje logování všech komponent do adresáře %Ums%\Log. Jméno souboru je pokud možno ve tvaru <Komponenta>_<Datum>.log, kde <Komponenta> odpovídá názvu komponenty (např. FxServer) a Datum je datum ve formátu YYYY-MM-DD.

Ověřování zadaných údajů

Při ověřování platnosti zadaných údajů instalační program sice varuje o neplatnosti a implicitně nabízí opakované zadání, avšak uživatel má možnost i přes varování pokračovat se špatně zadanými údaji.

Kontrola nezbytných předpokladů

V případě, že je vyžadován nějaký předpoklad (např. nainstalovaný IIS, ovladače, určitá konfigurace apod.), pak instalační program vždy nejdřív zjistí, zda je předpoklad splněn, a pokud není:

Pokud předpoklad splněn není a instalační program neumí splnění předpokladu zajistit sám (tj. musí ho zajistit sám administrátor):

1.Instalátor zobrazí hlášení ve stylu "Je vyžadován XYZ. Zajistěte XYZ a stiskněte tlačítko Zkusit znovu". Konkrétně např. "Je vyžadován IIS 6.0. Nainstalujte IIS 6.0 a stiskněte tlačítko Zkusit znovu".

2.Administrátor má k dispozici tlačítka:

oZkusit znovu (Try again)

oIgnorovat varování (Ignore warning) - toto tlačítko vyžaduje potvrzení. Hláška: "Pokud budete varování ignorovat, instalace nebude zcela funkční. Opravdu chcete pokračovat?"

oUkončit instalaci (Exit setup) - toto tlačítko vyžaduje potvrzení. Hláška: "Opravdu chcete vrátit všechny provedené změny a ukončit instalaci?"

Pokud předpoklad splněn není a instalační program umí splnění předpokladu zajistit sám (např. změnou konfigurace jiného produktu):

1.Instalátor zobrazí hlášení ve stylu "Je vyžadován XYZ. Pokud chcete, aby instalátor zajistil XYZ, stiskněte tlačítko OK. Nebo zajistěte XYZ sami a stiskněte tlačítko "Zkusit znovu". Konkrétně např. "Je vyžadován IIS 6.0. Pokud chcete, aby instalátor nainstaloval IIS 6.0, stiskněte tlačítko OK. Nebo nainstalujte IIS 6.0 sami a stiskněte tlačítko Zkusit znovu".

2.Administrátor bude mít k dispozici tlačítka:

oOK

oZkusit znovu (Try again)

oIgnorovat varování (Ignore warning) - toto tlačítko vyžaduje potvrzení. Hláška: "Pokud budete varování ignorovat, instalace nebude zcela funkční. Opravdu chcete pokračovat?"

oUkončit instalaci (Exit setup) - toto tlačítko vyžaduje potvrzení. Hláška: "Opravdu chcete vrátit všechny provedené změny a ukončit instalaci?"

Chování při selhání instalační operace

Instalační komponenty jsou chápány jako základní stavební, dále nedělitelné prvky UMS. Pokud dojde k chybě (vyvolání výjimky), je uživateli zobrazen chybový dialog.

Dialog zobrazuje detailní výpis chyby, výpis zásobníku a uživatel na něj může reagovat:

Pokračovat - pokračuje ve zpracování další komponenty, nikoliv např. v kopírování dalšího souboru aktuální komponenty.

Ukončit setup - okamžitě ukončí zpracování dalších komponent.

Odebrat poslední změny a ukončit setup (pouze v některých případech - např. při nové instalaci) - provede odinstalační kroky všech aktuálně zpracovaných komponent.

Dialog při selhání instalační operace

Dialog při selhání instalační operace

Z důvodu potřeby většího rozlišení při zpracování instalačních komponent vznikl mechanizmus atomických operací, které dělí metody instalačních komponent do více kroků majících samostatné zpracování chyb. Atomické operace je možné po selhání např. opakovat.

 


listPříliš dlouho trvající operace

listSelhání operace


 

Příliš dlouho trvající operace

Mechanizmus atomických operací rovněž řeší problém příliš dlouho trvajících operací, který se dělí na:

Interaktivní režim

Spočívá v komunikaci s uživatelem. Po určité době (výchozí hodnota je 30s) trvání operace je zobrazen uživateli dialog s možností probíhající operaci zrušit: "Čekejte prosím. Tato operace může trvat několik minut".

Stisknutím tlačítka Zrušit operaci zrušíte.

Dialog s možností zrušení operace

Dialog s možností zrušení operace

Neinteraktivní režim

Spočívá ve vyčkávání na ukončení právě probíhající operace. Pokud se tak nestane do určité doby (výchozí hodnota je 240s), je vyvolána chyba timeout (a operace zrušena).

Selhání operace

Při selhání atomické operace je zobrazen uživateli chybový dialog: Chyba při zpracování. Detailní popis chyby.

Volitelně je možné zobrazit výpis zásobníku. Uživatel může na dialog reagovat volbami:

Opakovat poslední operaci - jde o znovuprovedení operace, která selhala.

Pokračovat - pokračovat v provádění následující atomické operace. Pozor není totéž jako v případě chyby komponenty (tam dojde k přeskočení všech operací a přechází se na zpracování další komponenty).

Ukončit Instalátor - neprodlené ukončení provádění dalších operací.

Odebrat poslední změny a ukončit Instalátor (pouze v některých případech - např. při nové instalaci) - provede odinstalační kroky všech aktuálně zpracovaných komponent.

Chybový dialog při selhání operace

Chybový dialog při selhání operace

Chování při chybách zjištěných při testování konfigurace instalace

V průběhu konfigurace instalace (tedy ještě před zahájením vlastních instalačních operací) instalační program testuje nastavení instalace. Chybový dialog je obdobný jako v případě chybového dialogu při selhání instalační operace s tím rozdílem, že nenabízí tlačítko Odebrat poslední změny a ukončit Instalátor. Dialog se zobrazí buď při neúspěšném testu, nebo v případě stornování testu uživatelem (např. v případě dlouhého trvání testu).  

Dialog obsahuje tlačítko Zpět na úpravu hodnot, které umožní se vrátit na aktuální formulář a změnit tak konfigurační hodnoty.

Ukázka dialogu při chybách zjištěných při testování konfigurace instalace

Ukázka dialogu při chybách zjištěných při testování konfigurace instalace

Asynchronní spouštění dlouhotrvajících operací z konfiguračních formulářů

Některé dlouhotrvající operace prováděné přímo v konfiguračních formulářích vyvolávají v uživateli dojem, že instalační program nepracuje. Konkrétním příkladem je instalace rozšíření pro IIS.

Pro zvýšení uživatelského komfortu je instalace rozšíření IIS zpracována procesorem atomických operací, který je pro asynchronní spouštění operací vhodně vybaven. Takto zpracovávanou operaci je navíc možné kdykoliv zrušit a opakovat.

Pokud přesáhne doba spouštění příkazu pro instalaci rozšíření IIS 30 sekund, je uživateli zobrazen standardní dialog (viz kapitola Příliš dlouho trvající operace), zatímco dlouhotrvající operace dál probíhá na pozadí.

Po skončení dlouhotrvající operace je dialog automaticky skryt. Pokud uživatel stiskne tlačítko Zrušit (Abort) nebo při operaci dojde k chybě, je zobrazen standardní dialog s možností operaci opakovat nebo úplně přeskočit.

Dialog oznamující nedokončenou operaci

Dialog oznamující nedokončenou operaci

Odstranění nedoinstalovaných komponent

Po spuštění instalačního programu dochází k detekci nedoinstalovaných komponent. Pokud jsou takové nalezeny, je o tom uživatel zpraven: "Byly detekovány komponenty, jejichž instalace nebyla úplná. Pro odinstalování neúplných komponent DATASYS UMS stiskněte tlačítko Odinstalovat". Uživatel má možnost komponenty odebrat.  

Krok průvodce instalací při nedoinstalovaných komponentách

Krok průvodce instalací při nedoinstalovaných komponentách

Tento stav může nastat, pokud uživatel ukončí zpracování instalačních komponent použitím tlačítka Ukončit Instalátor nebo Ukončit setup.

poznamka_24Poznámka: I při detekci komponent, které jsou instalovány pouze zčásti (např. došlo jen k nakopírování souborů), dochází k aplikaci všech odinstalačních kroků. Vzniklá chybová hlášení jsou potlačena, avšak dochází k jejich logování.

Předčasné ukončení instalace

Jestliže je průběh instalace zrušen stisknutím tlačítka Storno, zobrazí instalační program zprávu "Instalace DATASYS UMS byla přerušena".

Informace zobrazená při předčasném ukončení instalace

Informace zobrazená při předčasném ukončení instalace