Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Správce uživatelů DATASYS UMS > Správce uživatelů DATASYS UMS > Pracovní postupy > Nastavení chování produktových komponent >

MobilChange

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

1.Otevřete formulář Uživatel.

2.Přepněte do záložky SMS.

3.Nastavte parametry v jednotlivých sekcích (viz následující podkapitoly).

Okno Uživatel, záložka SMS

Okno Uživatel, záložka SMS

4.Uložte nastavení stisknutím tlačítka Potvrdit.

 

 


listPovolení služby MobilChange

listNastavení komunikace

listNastavení pravidla automatického příjemce

listNastavení priorit

listNastavení používání kalendářů

listNastavení SMS notifikací

listStatistika a limity

listNastavení archivace textu SMS

listNastavení maximálního počtu SMS z e-mailu

listPovolené linky

listPovolená čísla


knihaSpráva seznamů povolených čísel


 

Povolení služby MobilChange

Označte přepínač Povolit službu SMS dle potřeby:

Ano - Uživatel má právo používat SMS zprávy.

Ne - Uživatel nemá právo používat SMS zprávy.

Dědit - Uživatel dědí oprávnění ze skupiny uživatelů.

Nastavení komunikace

Označte volby přepínačů v sekci Komunikace dle potřeby:

Posílat doručenky - Zda uživatel obdrží zprávu o doručení SMS, či nikoli. (Komunikace mezi MobilChange a adresátem.)

Posílat nedoručenky - Zda uživatel obdrží zprávu o nedoručení SMS, či nikoli. (Komunikace mezi MobilChange a adresátem.)

Časový interval, po kterém je generována zpráva o nedoručení, se nastavuje prostřednictvím nástroje Konfigurátor DATASYS UMS.

Posílat informační emaily - Zda uživatel obdrží informační zprávu (e-mail) ze SMS centra, či nikoli. (Komunikace mezi MobilChange a SMS centrem.)

Nastavení pravidla automatického příjemce

Každému uživateli lze v sekci Automatický příjemce nastavit, zda má fungovat jako automatický příjemce (možné hodnoty jsou Ano, Ne a Dědit ze skupiny, defaultně Ano). Při směrování příchozích zpráv dle pravidla „Automatický příjemce“ potom jako automatičtí příjemci fungují jen uživatelé, kteří to mají tímto příznakem povoleno.

Globální vypnutí/zapnutí automatických příjemců se nastavuje prostřednictvím aplikace Konfigurátor DATASYS UMS.

Pokud je globálně zapnuto, lze toto nastavení pro jednotlivé uživatele prostřednictvím aplikace Správce uživatelů DATASYS UMS vypnout. Jestliže je globálně vypnuto, nebude žádný uživatel automatickým příjemcem, ani kdyby to měl jako uživatel povoleno.

Nastavení priorit

Označte volby přepínačů v sekci Priority dle potřeby. Priorita odesílaných SMS zpráv může být vysoká, normální nebo nízká. Při volbě Dědit dědí uživatel oprávnění ze skupiny uživatelů.

SMS zprávy s vyšší prioritou se odešlou dříve - směrovač a poté i linka si je přednostně načtou.

Nastavení používání kalendářů

MobilChange umožňuje nastavení omezení odesílání SMS na pouze definované dny a časy. Funkce používání kalendáře musí být administrátorem povolena v aplikaci Konfigurátor DATASYS UMS.

Ke každé prioritě v sekci Priorita je na výběr jméno kalendáře (výchozí kalendáře i administrátorem založené kalendáře) nebo „Dědit ze skupiny“. Uživatel typu „skupina“ nemůže dědit ze skupiny.

Uživatel *New* má jako výchozí nastaveno „Dědit ze skupiny“.

Skupina $Gdefault má přiřazeny výchozí kalendáře podle priorit, dokud administrátor UMS nepřiřadí jiný kalendář.

Výchozí kalendáře:

Nonstop – Kalendář přiřazen k prioritě Vysoká, SMS se odesílají kdykoliv.

Denní – Kalendář přiřazen k prioritě Normální, SMS se odesílají od 8 do 20.00 hodin každý den i ve svátky (české národní svátky).

Pracovní – Kalendář přiřazen k prioritě Nízká, SMS se odesílají pouze v pracovní dny od 9 do 17 hodin, respektovány národní svátky (SMS se neodesílají).

Administrátor může zakládat též vlastní kalendáře.

odkazViz příručka pro aplikaci Konfigurátor DATASYS UMS, kapitola Pracovní postupy - Správa kalednářů UMS.


Pro každou z priorit nastavte výběrem z položek Použít kalendář požadovaný kalendář.

Nastavení SMS notifikací

Označením zatržítka SMS notifikace o schůzkách se pro uživatele aktivuje služba zasílání SMS informací o událostech naplánovaných v Exchange kalendáři. (Zapnutí funkce SMS Reminder.)

Statistika a limity

V sekci Statistiky a limity se nachází statistické údaje o odeslaných SMS zprávách v jednotkách měny dle nastavení v nástroji UMS Configuration Tool.

Lze zde též nastavit denní a měsíční limit počtu odesílaných SMS (kolik maximálně zpráv může uživatel odeslat za den a za měsíc). Je možné nastavit bez limitu, individuálně nebo nastavení dědit ze skupiny uživatelů.

Nastavení archivace textu SMS

V položce Archivace textu SMS lze pro uživatele nastavit, zda budou texty SMS zpráv archivovány, či nikoli.

Archivované SMS zprávy lze prohlížet pomocí nástroje Prohlížeč archivu DATASYS UMS.

Nastavení maximálního počtu SMS z e-mailu

V položce Max. počet SMS z e-mailu je možné nastavit maximální počet SMS zpráv, které je možné vytvořit z textu e-mailové zprávy.

Povolené linky

V sekci Povolené linky lze nastavit, přes které linky může uživatel posílat SMS zprávy.

poznamka_24Poznámka: Vlastní definice linek se provádí prostřednictvím aplikace Konfigurátor DATASYS UMS.

Jsou možné tyto volby:

Všechny linky - Uživateli budou povoleny všechny linky.

Dle nastavení vpravo - Uživateli budou povoleny jen ty linky, které se označí v rámečku vpravo.

Dědit ze skupiny - Oprávnění se převezme dle zvolené skupiny uživatelů.

Ukázka nastavení povolených linek výběrem

Ukázka nastavení povolených linek výběrem

Povolená čísla

V sekci Povolená čísla lze nastavit, se kterými telefonními čísly může uživatel komunikovat SMS zprávami.

Jsou možné tyto volby:

Dědit ze skupiny - Oprávnění se převezme dle zvolené skupiny uživatelů.

Výběr konkrétního seznamu povolených čísel.