Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Administrátorské nástroje > Správce uživatelů DATASYS UMS > Správce uživatelů DATASYS UMS > Pracovní postupy > Nastavení chování produktových komponent > FaxChange >

Služba

Předchozí stránkaDomůDalší stránka
Otevři/Zavři minimalizované objekty

1.Otevřete formulář Uživatel.

2.Přepněte do záložky Faxy.

3.Nastavte parametry v jednotlivých sekcích (viz následující podkapitoly).

Formulář Uživatel, záložka Faxy

Formulář Uživatel, záložka Faxy

4.Uložte nastavení stisknutím tlačítka Potvrdit.

 


listPovolení služby FaxChange

listSynchronizace účtu proti LDAP

listUkládání faxů do archivu

listNastavení priorit

listPovolení odkládání odesílání faxů

listPovolení volání

listPovolení posílání náhledu

listNastavení oprávnění měnit kód nákladového střediska

listNastavení oprávnění měnit krycí stránku

listKrycí stránka

listNastavení tisku příchozích faxů

listNastavení formátu přílohy e-mailu

listNastavení posílání vícestránkových faxů

listEditace volného textu


 

Povolení služby FaxChange

Označte přepínač Povolit službu FAX dle potřeby:

Ano - Uživatel (skupina) může faxovat. V případě, že je označeno, je možno nastavovat jednotlivá práva.

Ne - Uživatel nemůže faxovat.

Synchronizace účtu proti LDAP

Nesynchronizovat účet proti LDAP - Po označení zatržítka nebude záznam uživatele (skupiny) synchronizován s LDAP prostřednictvím nástroje fxLdapSync.

Synchronizovat účet částečně s LDAP - Po označení zatržítka se  s LDAP synchronizuje pouze ID uživatele a costcode.

Ukládání faxů do archivu

Po označení zatržítka Neukládat faxy do archivu faxy se nebudou faxy uživatele (skupiny) archivovat. Takto lze archivovat pouze faxy významných uživatelů, nikoliv všechen faxový provoz. Ušetří se tak místo v databázi.

poznamka_24Poznámka: Archivované faxy uživatelů lze prohlížet pomocí nástroje UMS Archive Viewer.

hmtoggle_plus1Kolik místa zabere databáze faxů:

 

Nastavení priorit

Aplikace umožňuje nastavit, jakou maximální prioritu může uživatel při odesílání faxu použít.

Označte volby přepínačů v sekci Priority dle potřeby. Priorita může být Vysoká, Střední nebo Nízká.

Při volbě Dědit dědí uživatel oprávnění ze skupiny uživatelů.

Povolení odkládání odesílání faxů

Po označení přepínače Odložené faxy na volbě Ano se uživateli povolí možnost odloženého odesílání faxů.

Při volbě Dědit dědí uživatel oprávnění ze skupiny uživatelů.

Povolení volání

Pomocí voleb přepínače Volání nastavte povolení volání (odesílání faxu) dle potřeby:

V rámci ústředny - povolení odesílat faxy pouze uvnitř ústředny,

Mimo ústřednu - povolení posílat faxy ven z ústředny,

Meziměstsky - povolení odesílání meziměstských faxů,

Mezinárodní - povolení odesílání mezistátních faxů.

Volba Ano příslušné volání povolí, volba Ne zakáže, při volbě Dědit dědí uživatel oprávnění ze skupiny uživatelů.

Povolení posílání náhledu

Lze  nastavit, zda daný uživatel má před odesláním faxu dostat náhled faxu.

Volba Ano přepínače Posílání náhledu posílání náhledu faxové zprávy povolí, volba Ne zakáže, při volbě Dědit dědí uživatel oprávnění ze skupiny uživatelů.

poznamka_24Poznámka: Toto nastavení je nadřazeno globálnímu nastavení FaxChange provedeném prostřednictvím nástroje Konfigurátor DATASYS UMS (UMS Configuration Tool).

Nastavení oprávnění měnit kód nákladového střediska

Volba Ano přepínače Může měnit kód nákladového střediska v sekci Oprávnění uživateli povolí měnit kód nákladového střediska, volba Ne zakáže, při volbě Dědit dědí uživatel oprávnění ze skupiny uživatelů.

Nastavení oprávnění měnit krycí stránku

Pokud označíte přepínač Může měnit krycí stránku na volbě Ano, udělíte uživateli právo před odesláním faxu nastavit jinou krycí stránku (coversheet), než má přednastavenu.

Při volbě Dědit dědí uživatel oprávnění ze skupiny uživatelů.

Krycí stránka

V sekci Krycí stránka lze změnit přednastavenou krycí stránku (coversheet - titulní stránka faxu) pro daného uživatele. Výběrem z výklopné nabídky položky Předvolby lze zvolit jinou krycí stránku, nastavit "žádnou" nebo nastavení převzít ze skupiny uživatelů.

Nastavení tisku příchozích faxů

V sekci Tisk příchozích faxů lze uživateli pro tisk faxu povolit rozsah tisku a tiskárnu.

Lze zvolit z těchto hodnot:

Jen výchozí nastavení - uživateli bude povolena jen přednastavená tiskárna a nastavený způsob tisku.

Pouze vybraná tiskárna - uživateli lze vybrat tiskárnu v položce Tiskárna.

Výchozí nastavení a vybraná tiskárna - uživateli se nastaví rozsah tisku v položce Tisknout (Fax a Report, Pouze Fax, Pouze Report nebo Nic) a zvolí se tiskárna v položce Tiskárna.

upozorneni_24Upozornění: Tiskárna vybraná pomocí výklopné nabídky položky Tiskárna musí být instalována na FaxChange serveru v lokálních tiskárnách, přestože se např. jedná o síťovou tiskárnu.

Nastavení formátu přílohy e-mailu

Aplikace umožňuje pro daného uživatele nastavit, jakého formátu mají být přílohy e-mailu, resp. do souboru jakého formátu se faxové zprávy uloží a budou přikládány k e-mailové zprávě.

Pomocí výklopné nabídky položky Formát přílohy e-mailu zvolte požadovaný formát.

Lze zvolit:

TIFF - Pozor, některé prohlížeče souborů obrázků "neumí" číst vícestránkové TIFF soubory.

TIFF i PDF

PDF

Nastavení posílání vícestránkových faxů

Aplikace nabízí možnost definovat, jakým způsobem budou posílány vícestránkové faxy.

Pomocí výklopné nabídky položky Posílání vícestránkových faxů nastavte danému uživateli potřebný způsob.

Lze zvolit:

Jeden mail, více stránková příloha - Bude vždy posílána jedna e-mailová zpráva a k ní přiložen jeden soubor vícestránkové přílohy.

Jeden mail, jednostránkové přílohy - Bude posílána jedna e-mailová zpráva a k ní přiloženo tolik souborů přílohy, kolik stránek má daná příloha (každý soubor jedna stránka přílohy).

Více mailů, jednostránkové přílohy - Pro každou stránku bude vytvořen jeden soubor přílohy a ten vložen do vlastní e-mailové zprávy.

Editace volného textu

Stisknutí tlačítka Editovat Free Text otevírá Free Text Editor. Funkce editoru je rezervována především pro budoucí použití, ve Free Text Editoru bude možné konfigurovat nové funkce. Některá nastavení uživatele se již však ukládají sem.