Navigace:  MobilChange™ - Dokumentace > Administrace a funkčnost MobilChange™ > Úvod do programování MobilChange > Programování MxScript aplikací >

Funkce a properties DoSms

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

MobilChange nabízí uživatelským skriptům několik funkcí a properties. Pomocí nich mohou uživatelské skripty např. odeslat SMS zprávu.

 


listFunkce MobilChange.SendSMS()

listFunkce MobilChange.SendSMSEx()

listProperty MobilChange.LastError

listFunkce MXSendMail()

listFunkce MxDeleteSMS()


 

Funkce MobilChange.SendSMS()

Funkce MobilChange.SendSMS() odesílá SMS zprávu. Je to jednodušší varianta funkce SendSMSEx. Při použití této funkce mají odeslané SMS prioritu „normal“ a SMS vždy vyžaduje potvrzení o doručení do SMS centra.

Syntaxe:

MobilChange.SendSMS(  To,  Text,  Nomodify,  fromName,  fromEmail,  fromSMTP, language,  DR)

 

To

(textový řetězec) Telefonní číslo adresáta.

Text

(textový řetězec) Text zprávy.

NoModify

(True/False) Pokud je True, text zprávy je odeslán přesně tak, jak byl zadán aplikací. Pokud je False, text je zpracován pomocí MobilChange stejným způsobem, jako odesílané e-maily, tj. jsou vynechány mezery, překódovaná čeština atd.

FromName

(textový řetězec) Jméno uživatele, za kterého aplikace SMS odesílá. Použijte text "$AJmeno_aplikace" (bez uvozovek).
Případné potvrzení o doručení bude posláno na toto jméno.

FromEmail

(textový řetězec) E-mail adresa uživatele, za kterého aplikace SMS odesílá, v rámci lokálního e-mail systému (tj. např EX: adresa u Exchange serveru). Použijte text "$AJmeno_aplikace" (bez uvozovek).
Případné potvrzení o doručení bude posláno na tuto adresu.

FromSMTP

(textový řetězec) SMTP adresa uživatele, za kterého aplikace SMS odesílá. Použijte text "$AJmeno_aplikace" (bez uvozovek).
Tato adresa je použita při formátování odchozí SMS, pokud NoModify=False.

Language

(textový řetězec) Kód jazyka uživatele, za kterého aplikace SMS odesílá.
Případné potvrzení o doručení bude posláno v tomto jazyce.
Použijte text "AA" (bez uvozovek).

DR

(True/False) Pokud je True, je vyžadováno potvrzení o doručení. Pokud je False, nechce aplikace potvrzení o doručení.

Funkce MobilChange.SendSMSEx()

Funkce MobilChange.SendSMSEx() odesílá SMS zprávu, přičemž má větší možnosti než SendSMS().

Syntaxe:

MobilChange.SendSMSEx( To, Text, Nomodify, fromName, fromEmail, fromSMTP, language, DR, SendNotify, Priority, UserAppId, OtherOptions )

 

To

(textový řetězec) Telefonní číslo adresáta.

Text

(textový řetězec) Text zprávy.

NoModify

(True/False) Pokud je True, text zprávy je odeslán přesně tak, jak byl zadán aplikací. Pokud je False, text je zpracován pomocí MobilChange stejným způsobem, jako odesílané e-maily, tj. jsou vynechány mezery, překódovaná čeština atd.

FromName

(textový řetězec) Jméno uživatele, za kterého aplikace SMS odesílá. Použijte text "$AJmeno_aplikace" (bez uvozovek).
Případné potvrzení o doručení bude posláno na toto jméno.

FromEmail

(textový řetězec) E-mail adresa uživatele, za kterého aplikace SMS odesílá, v rámci lokálního e-mail systému (tj. např EX: adresa u Exchange serveru). Použijte text "$AJmeno_aplikace" (bez uvozovek).
Případné potvrzení o doručení bude posláno na tuto adresu.

FromSMTP

(textový řetězec) SMTP adresa uživatele, za kterého aplikace SMS odesílá. Použijte text "$AJmeno_aplikace" (bez uvozovek).
Tato adresa je použita při formátování odchozí SMS, pokud NoModify=False.

Language

(textový řetězec) Kód jazyka uživatele, za kterého aplikace SMS odesílá.
Případné potvrzení o doručení bude posláno v tomto jazyce.
Použijte text "AA" (bez uvozovek).

DR

(True/False) Pokud je True, je vyžadováno potvrzení o doručení. Pokud je False, nechce aplikace potvrzení o doručení.

SendNotify

(True/False) Pokud je True, je vyžadováno potvrzení o odeslání do SMS centra. Pokud je False, nechce aplikace potvrzení o odeslání do SMS centra.

Priority

(textový řetězec) Priorita zprávy. povolené hodnoty: "high", "normal", "low" (bez uvozovek).

UserAppId

(textový řetězec) aplikační Id zprávy. Pokud je vyplněno, je obsaženo i v potvrzení o odeslání/doručení/nedoručení, tudíž aplikace ví, které zprávy se potvrzení týkalo.

Otheroptions

(textový řetězec) další nastavení, oddělená znakem "|". Jsou k dispozici tato nastavení:

from_number=XXXX - telefonní číslo, které se nastaví jako odesílatel (pokud to ovladač podporuje, jen u přímých připojení ke GSM operátorovi a jen povolená čísla)

via_line=YYYY - přes kterou linku MX ma SMS odejít

(návratová
hodnota)

Textový řetězec "OK", pokud je vše v pořádku, řetězec "ERROR" v případě, že došlo k chybě.

priklad_24Příklad použití:

Dim rc
rc = MobilChange.SendSMSEx ( "+420603899285",
                          "Hello, World!",
                          True,
                          Empty,
                          Empty,
                          „novak@novak.cz“,
                          Empty,
                          True,
                          True,
                          „normal“,
                          userAppId,
                          Empty)
UserAppId = UserAppId + 1
MXLog "MobilChange.SendSMSEx() = " & rc

If rc <> "OK" Then
 MXLog "ERROR: " + MobilChange.LastError

End If

Property MobilChange.LastError

Property MobilChange.LastError obsahuje textový popis poslední chyby vzniklé ve skriptovém subsystému MobilChange.

Funkce MXSendMail()

Funkce MXSendMail() pošle e-mail zprávu (nezávisle na e-mail systému, který používáte).

Syntaxe:

MXSendMail(SenderName, SenderEmail, RecipientName, RecipientEmail, Subject, Text, Priority),

kde Priority je číslo - 1 (low), 2 (normal) nebo 3 (high). Pokud používáte Lotus Notes gateway, pak se nebere ohled na parametry SenderName, SenderEmail - vezmou se z Notes ID uživatele, pod nímž gateway běží.

Návratová hodnota je textový řetězec:

ERROR [zdroj chyby] #číslo_chyby popis_chyby (v případě chyby)

OK (úspěšné předání zprávy mail systému) - od verze Mobilchange 4.0.37. Do verze 4.0.36 se při úspěchu vracel prázdný řetězec.

priklad_24Ukázka použití:

rc = MXSendMail ("SMS server", "smss@vasefirma.cz", "Josef Novak", "jn@volny.cz", "Automaticka odpoved", _

 "Vase SMS z cisla " & FromNumber & " byla prijata a zpracovana v " & Now, 2)

Funkce MxDeleteSMS()

Funkce MxDeleteSMS() umožňuje smazat příchozí SMS kdykoliv během zpracování.

Standardní stav je tento:

přijatá SMS je předána aplikaci

až aplikace skončí s výsledkem "OK", je SMS smazána

To při chybě v aplikaci vede k tomu, že aplikace je spouštěna stále dokola - a pokud posílá SMS, uživatel dostává stále stejné SMS. Nyní je možno kdykoli ve zpracování příchozí zprávy (OnReceivedSMS i OnNotification) zavolat funkci MxDeleteSMS, která ihned smaže příchozí zprávu - takže při případně chybě se začne zpracovávat následující došlá SMS. Funkce nemá návratovou hodnotu.

Syntaxe:

MxDeleteSMS

priklad_24Ukázka použití nové funkce:

Function OnReceivedSMS( FromNumber, TimeReceived, MessageBody )

 

       MxDeleteSMS

 

        ... následuje další zpracování SMS ...